Avtalsvillkor för Systemfag Sverige AB

559418-6651

1. Allmänt

De här angivna villkoren reglerar förhållandet mellan Kunden och Systemfag Sverige AB, nedan kallat Systemfag, i samband med köp av produkter och tjänster från Systemfag. En beställning av produkter och tjänster från Systemfag via telefon, webb, e-post, skriftlig eller muntlig är att anse som ingående av avtal med Systemfag och godkännande av dessa villkor i sin helhet. Eventuella specifika villkor som avviker från dessa villkor och är i enlighet med accepterat erbjudande eller undertecknat avtal mellan Kunden och Systemfag har företräde framför dessa «Avtalsvillkor».

2. Fakturering av produkter och tjänster

Licenser (abonnemang) faktureras när avtalet ingås, om inte annat avtalats skriftligen. Kurser köps normalt individuellt. I så fall blir kostnaden en engångskostnad och inte föremål för prisreglerna för abonnemang. En onlinekurs anses levererad när användaren har fått ett användarnamn och lösenord, och därmed fått tillgång till kursen. Kunden har inte rätt att hålla inne betalning förrän kursdeltagaren/deltagarna har genomfört kursen. Kurser kan dock även vara ett abonnemang, som t.ex. ett ramavtal med ett fast antal kurser eller deltagare per år. Det ska i så fall framgå av avtalet att kurserna är en prenumeration. För pågående timuppdrag fakturerar Systemfag utfört arbete enligt gällande timpris. Systemfag ger alltid ett fast pris till kunden för uppdrag så att det inte uppstår oförutsedda utgifter för kunden. Konsulten har inte rätt till ersättning utöver ovanstående. Detta måste eventuellt överenskommas och godkännas av Kunden skriftligen.

3. Betalningsvillkor och fakturering

Kunden betalar för de tjänster som beställts enligt de vid var tid gällande standardpriserna, eller i enlighet med accepterat erbjudande. Vid försenad betalning är Kunden skyldig att betala den vid var tid gällande dröjsmålsränta. Fakturering sker i förskott varje fakturaperiod för aktuella tjänster. Faktureringsdatum kommer att vara 15-45 dagar innan den nya fakturaperioden börjar. Betalningsvillkor är netto 14 dagar, om inte annat överenskommits med Kunden. Beställda produkter och tjänster kommer att faktureras kunden den dag då avtalet ingås. Kunden är skyldig att betala för beställda produkter och tjänster senast på förfallodagen, oavsett om produkterna och tjänsterna har tagits i bruk. Om hela eller delar av varuleveransen inte har levererats på fakturans förfallodag kan Kunden skjuta upp betalningen av den del av beloppet som motsvarar värdet av varorna och tjänsterna som inte har levererats. Det gäller elektroniska produkter som onlinekurser, men inte webbinarier och fysiska kurser. Detta gäller heller inte om försenad leverans av produkter och tjänster beror på omständigheter hos Kunden eller tredje part som t.ex. statliga myndigheter.

4. Invändning mot faktura

Om Kunden hävdar att fakturan som erhållits från Systemfag är felaktig p.g.a utebliven eller sen leverans av produkter och tjänster eller om beloppet inte överensstämmer med avtalat belopp är Kunden skyldig att registrera invändningen på Systemfags kontaktformulär (på hemsidan) eller skicka invändningen per e-post eller brevpost. Meddelandet ska inkomma till Systemfag senast 14 dagar efter att Kunden tagit emot fakturan, samt innehålla en utförlig beskrivning av vad Kunden anser saknas i leveransen och som behöver korrigeras. Kunden kan skjuta upp betalning av den del av beloppet som motsvarar värdet av de produkter och tjänster som kunden hävdar inte har levererats, men är skyldig att betala för de produkter och tjänster som erhålls senast förfallodagen. Förfallodagen för innehållna belopp skjuts då upp till den dag parterna kommit överens om att alla fakturerade produkter och tjänster har levererats.

5. Pris och prisjustering

Alla angivna priser i erbjudanden, hemsida, broschyrer, prislistor är t.ex. MOMS. och andra avgifter. Priset på konsulttjänster och löpande tjänster regleras årligen enligt höjningen av Statistisk sentralbyrås konsumentprisindex. Justering sker den 01.01 varje år efter en höjning av index under den föregående 12-månadersperioden.

6. Faktureringsperioder

Avtalstider och uppsägning av pågående tjänster är obegränsade och med standardavtalstid för produkter och tjänst. Produkter och tjänster kommer löpande och automatiskt att förnyas och faktureras för en ny period och på i övrigt gällande villkor tills en korrekt uppsägning skriftligen erhålls av Systemfag. För Systemfags onlineprodukter och tjänster (system, manualer etc.) är det normalt 3 månader. uppsägningstid om inte annat avtalats. Vid uppsägning eller överlåtelse av produkter och tjänster är det Kundens ansvar att innan avtalsperiodens utgång hämta alla uppgifter som finns lagrade hos Systemfag. Vid uppsägning av produkter och tjänster kommer alla Kundens uppgifter att raderas när avtalstiden löper ut. Vid uppsägning mitt i en avtalsperiod kommer Kunden inte att få tillbaka det redan inbetalda beloppet.

7. Support

Kunden har tillgång till Systemfag Kundcenter (tel. 21 41 12 20) under våra öppettider (mån-fre 09:00-16:00) för fakturor, erbjudanden och supporttjänster som tillhandahålls av Systemfag.

8. Nyttjande- och vidareförsäljningsrätt

Kunden har rätt att använda tjänster utvecklade och levererade av Systemfag under förutsättning att löpande underhåll och användarrättsavgifter har erlagts för det antal användare som använder relevanta produkter och tjänster. Kunden förbinder sig att hålla användarnamn och lösenord hemligt för andra. Kunden har inte rätt att återförsälja tjänster tillhandahållna av Systemfag utan att detta skriftligen avtalats med Systemfag.

9. Ansvarsbegränsning och Kundens skyldigheter

9.1 Uppdaterat innehåll

Systemfag ansvarar för att leverera produkter och tjänster på överenskommen tidpunkt om Kunden har följt tidsfrister för betalning och eventuell leverans av dokumentation. Systemfag är skyldigt att alltid ha produkter och tjänster uppdaterade i enlighet med gängse lagstiftning. Om Kunden däremot ändrar branschkod eller verksamhetsmönster är Kunden själv ansvarig för att informera Systemfag om anpassningar ska göras i onlinehandböckerna. Det är kundens ansvar att vara uppdaterad om de lagar och regler som gäller för kundens verksamhet. Systemämnen kan användas som hjälpmedel och handledare.

9.2 Tredje parts produkter och tjänster

Genom att acceptera dessa avtalsvillkor accepterar Kunden även att Systemfag använder tredje parts mjukvaruleverantörer i flera av sina system genom så kallad «White Labeling». Systemfag frånsäger sig dock allt ansvar för direkta och indirekta förluster till följd av fel på ett system som hostas av Systemfag eller tredje part, eller att tredje parts server är nere. Systemfag frånsäger sig även allt ansvar för att tredje part ändrar sitt tjänsteutbud, så att funktionalitet som fanns vid köptillfället ändras eller tas bort. Systemfag måste dock försöka ordna så att kunden får motsvarande eller nästan samma funktionalitet i ett annat system.

Kundservice och backup av onlineprodukter och tjänster bibehålls så länge licensperioden varar. Systemfag är även värd för sina system med hjälp av tredjeparts webbhotell såsom WP-Hosting.no. Vi använder oss endast av seriösa leverantörer, men ansvarar inte för eventuella fel och dataförluster orsakade av dessa, vilket inte är Systemfags fel. För att säkerställa kvaliteten på tjänsten bör eventuella fel som Kunden får kännedom om rapporteras till Systemfag så snart som möjligt.

10. Marknadsföring

Systemfag har rätt att på sina internetsidor publicera att Kunden använder tjänsten samt rätt att ange Kunden som referens. Systemfag har dock inte rätt att använda Kundens varumärke i annan allmän marknadsföring utan Kundens föregående medgivande.

11. Tvister

Tvister angående detta avtal som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kommer att avgöras av allmän domstol.

12. Force Majeure

Kunden eller Systemfag ansvarar inte för att betala ersättning eller agera i enlighet med avtalet om vissa extraordinära omständigheter har uppstått som ingen av parterna rimligen kan kontrollera, till exempel: myndighetsföreskrifter eller annan offentlig reglering, brand, krig, olyckor etc. Den drabbade partens skyldigheter upphävs så länge force majeure-situationen varar. Motpartens vederlag skjuts upp under samma tid.